از 3 تا 7 میلیون تومان (15)

از 7 تا 15 میلیون تومان (16)

بیش از 15 میلیون تومان (25)